Historia MGBP

Drogę  prawną  działania  bibliotek  otwierał  dekret Krajowej Rady  Narodowej z 17 kwietnia 1946 roku o bibliotekach. Dekret ten dawał podstawę prawną działalności bibliotek publicznych, a decyzje wdrożenia należały do władz miejscowych.
Sośnicowice skorzystały z tej szansy i 15.01.1949 roku została utworzona na mocy Uchwały Gromadzkiej Rady Narodowej Biblioteka Publiczna, która odtąd miała służyć swoim mieszkańcom.
Na początku Biblioteka zagospodarowała skromny lokal o powierzchni 20 m².
Jej wyposażenie składało się z 5 regałów, 1 etażerki, biurka, 2 stolików i 4 krzeseł.
Pierwszym kierownikiem Biblioteki była pani Stanisława Baśkiewicz, nauczycielka miejscowej Szkoły Podstawowej. Księgozbiór liczył 641 woluminów – 50% stanowiła literatura piękna dla dorosłych, 20% literatura dla dzieci i młodzieży i około 30% to książki popularno – naukowe.
W grupie książek popularno – naukowych znajdowało się dużo pozycji z dziedziny rolnictwa, gospodarstwa domowego, nauk przyrodniczych.
W 1955 roku Bibliotekę  przejęła Helena Ptak, która kieruje jej działalnością do 1961 roku. Od 1 listopada 1961 roku kierownictwo nad Biblioteką objął Stanisław Krzeszowiak z zawodu nauczyciel. Bibliotekarz był pracownikiem ryczałtowym.
Praca w Bibliotece to jego dodatkowe zajęcie. W tym czasie powstaje 7 Punktów Bibliotecznych w takich miejscowościach jak: Bargłówka, Kozłów, Łany Wielkie, Sierakowice, Smolnica, Trachy, Tworóg  Mały.
Rosnąca liczba książek i czytelników zwiększyła zapotrzebowanie na usługi biblioteczne, których  posiadane  lokum  nie  spełniało. W  tej  sytuacji  Biblioteka  zmieniła  lokal.
Została przeniesiona  do  Gminnego  Ośrodka  Kultury. Nowym  kierownikiem  zostaje  pani
Józefa Jonda. Księgozbiór   liczy  3933  woluminy. Jest  zarejestrowanych  404  czytelników.
Wraz z odejściem p. Jondy zostały rozwiązane wszystkie Punkty Biblioteczne.
1 lipca 1982 roku prowadzenie Biblioteki powierzono Sabinie Morcinek, która nadal kieruje tą placówką. Siedziba Biblioteki mieści się na parterze budynku wielofunkcyjnego przy ulicy Kościuszki 22  44-153 Sośnicowice. Jej powierzchnia to 100,78m².
Pracę Biblioteki wspomagają Punkty Biblioteczne usytuowane w bibliotekach szkolnych. Zostały uruchomione:
1. Punkt Biblioteczny w Szkole  Podstawowej w Bargłówce  działa od 1 września  1984 roku.
2. Punkt Biblioteczny w Szkole Podstawowej w Kozłowie  działa  od 02 września  1996 roku.
3. Punkt Biblioteczny w Gimnazjum  w Sośnicowicach  działa  od  01 marca  2006  roku.
4. Punkt Biblioteczny  Mniejszości Niemieckiej przy MGBP  działa od  01 stycznia  1991 roku.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, którzy poszukują dostępu do szeroko rozumianej informacji utworzono bezpłatną kawiarenkę internetową.
Placówka otrzymała w 2005 roku bezpłatne 3 zestawy  komputerowe z  Ministerstwa Nauki
i Informatyzacji w ramach programu „Ikonka”. W 2008 roku przystąpiono do komputeryzacji.  Zakupiono   drukarkę   laserową,  zestaw  komputerowy  do   gromadzenia
i opracowania zbiorów oraz system biblioteczny Libra, do którego na bieżąco są wprowadzane zbiory biblioteczne. Od 01 stycznia 2004 roku Biblioteka funkcjonuje jako samodzielna Instytucja Kultury.

Od lutego 2011 roku działał Program Wieloletni Kultura+, którego jednym z priorytetów był program Biblioteka+ Infrastruktura bibliotek. Celem programu było przekształcenie bibliotek publicznych w mniejszych miejscowościach w lokalne centra dostępu do kultury, wiedzy i integracji całej społeczności lokalnej. Wsparcie finansowe rządu dla samorządowych instytucji kultury wynosiło 75% kosztów inwestycji. Pozostałe 25% miał stanowić wkład własny. To niepowtarzalna szansa, z której warto było skorzystać. W ramach tego programu w miesiącu marcu 2013 roku biblioteka złożyła wniosek, który został rozpatrzony pozytywnie i otrzymał akceptację Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wcześniej jednak, bo już w 2011 roku Gmina Sośnicowice ogłosiła konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej budynku Gminnego Centrum Społeczno-Kulturalnego, w którym miała się mieścić także biblioteka, a  w roku 2013 gmina posiadała już projekt i pozwolenie na budowę.  Następnie biblioteka jako zleceniodawca podpisała umowę z Gminą Sośnicowice o inwestorstwo zastępcze. Kolejny etap to procedury przetargowe na wykonawce budowy, inspektora nadzoru budowlanego, nadzór autorski. Wykonawcą budowy zostało Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Budmex z siedzibą w Nowym Sączu. Inspektorem nadzoru Przedsiębiorstwo Usług Inżynierskich PROF-INWEST z siedzibą w Tarnowskich Górach. Nadzór autorski pełnił Robert Mrzewa z Łodzi. Budowę rozpoczęto we  wrześniu 2013 roku. Całkowity koszt zadania to 2 366 145,55 zł. Wkład własny to 595 085,61 zł. Termin zakończenia inwestycji ustalono od dnia 01.06.2013 r. do dnia 30.09.2015 r.    30 września 2015 roku odbyło się uroczyste otwarcie nowo powstałego Gminnego Centrum Społeczno-Kulturalnego i Biblioteki. Na otwarcie przybyli zaproszeni goście oraz mieszkańcy, a nowy obiekt poświęcił proboszcz tutejszej parafii ksiądz Marcin Gajda. Spotkanie uświetnili przedstawiciele MKiDzN, poseł na sejm RP, przedstawiciele Biblioteki Śląskiej i Powiatowej. Nowy budynek to nowe możliwości i nowe przestrzenie. Mieszkańcy otrzymali obszerne, nowoczesne pomieszczenia, w których mogą nie tylko wypożyczać książki, audiobooki, czyli książki do słuchania, ale także skorzystać z czytelni ogólnej, z czytelni prasy i z siedmiu stanowisk komputerowych. W ofercie biblioteki są również koncerty, teatrzyki, poranki filmowe, spotkania autorskie, konkursy, wystawy, ferie w bibliotece, lekcje biblioteczne i zajęcia dla różnych grup odbiorców. Biblioteka jest także współorganizatorem dwóch ogromnych imprez plenerowych – Święta Miasta i Gminy Sośnicowice oraz Dożynek Gminnych.