Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Sośnicowicach.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Sośnicowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Sośnicowicach.

 • Data publikacji strony internetowej: 2016-05-16
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2016-05-16

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne
 • Obecna strona nie jest dostępna w pełni dla osób niepełnosprawnych, brakuje w niej między innymi responsywności, to jest dostosowania do urządzeń mobilnych, możliwości zmiany rozmiaru czcionki oraz kontrastu. W chwili obecnej trwają prace związane z utworzeniem aktualizacji strony internetowej zgodnej częściowo z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Ukończenie nowej strony internetowej planowane jest na grudzień 2020 roku.
 • Na stronie mogą występować dokumenty PDF, które nie spełniają wymogów dostępności oraz zdjęcia z nieadekwatnymi opisami alternatywnymi.
 • Na niektórych podstronach może być zaburzona struktura nagłówków, wynikająca ze stosowania systemu CMS i braku możliwości przewidzenia wszelkich możliwych wariantów układu treści.
Wyłączenia
 • Na stronie kontaktowej występuje mapa, która jest wyłączona z obowiązku zapewnienia dostępności na podstawie ustawy.
Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-23
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-25

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Katarzyna Czechmann
 • E-mail: kustoszmgbp@sosnicowice.pl
 • Telefon: 32 428-51-97

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Sośnicowicach
 • Adres: Szprynek 1 Sośnicowice 44-153
 • E-mail: dyrektormgbp@sośnicowice.pl
 • Telefon: 32 428 51 95
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Wejście główne dostępne jest zarówno dla osób z niepełnosprawnościami, jak i pełnosprawnych.

Dostępność korytarzy, schodów i wind

Korytarze oraz schody w budynku są ogólnodostępne. Schody wyposażone w poręcze oraz oznakowania dla osób niedowidzących. Budynek posiada schodołaz dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, pozwalający dostać się na pierwsze piętro.

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku

W budynku znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych – barierki przy toalecie, kran dostosowany do osób z niepełnosprawnościami.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób
z niepełnosprawnościami i sposób korzystania

Miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami usytuowane są z boku budynku, skąd droga do biblioteki przebiega bez barier architektonicznych.

Wstęp z psem asystującym

Informujemy, że na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Tłumacz języka migowego

W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.